Zgodnie ze zrestrukturyzo-waną umową ADR obowią-ującą od dnia 1 lipca 2001 r. każde przedsiębiorstwo, któr-ego dzialalność obejmuje przewóz towarów niebezpie-cznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, nape-łnianie lub rozładunek, po-winno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, od-powiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających za-grożeniom dla osób, mienia
i środowiska, związanych
z taką działalnością.
(wg umowy ADR(1.8.3.1))

 
zadania doradcy
przepisy ADR
kontakt
   
polski english deutsch
 
   
home